Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Stravování

Vnitřní řád školy - školní stravování

Stravování v mateřské škole se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

Kategorie:

 • Strávníci 3 - 6 let ( přesnídávka 8,- Kč, oběd 20,- Kč, svačina 8,- Kč, pitný režim 4,- Kč )
  • 40,- Kč - celodenní
  • 32,- Kč - polodenní (bez odpolední svačiny)
 • Strávníci 7 - 10 let ( přesnídávka 8,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 8,- Kč, pitný režim 4,- Kč )
  • 43,- Kč - celodenní
  • 35,- Kč - polodenní (bez odpolední svačiny)

Přihlašování strávníků

Dítě je nutné přihlásit u vedoucí stravování na začátku docházky do zařízení mateřské školy. Dále je možné přehlašovat děti v rámci kategorií celodenní nebo polodenní pouze po celých kalendářních měsících.

Každou změnu ohledně kategorií nebo docházky je nutné neprodleně nahlásit vedoucí stravování! V mateřské škole není možné z organizačních, hygienických a personálních důvodů zabezpečit stravu s dietním omezení (cukrovka, bezlepková dieta apod.), které vyžadují speciální úpravu stravy, na kterou nejsme vybaveni.

Odhlašování strávníků

Strava se odhlašuje den předem do 12.00 hod. v šatně u každé třídy, telefonicky na čísle : 571 632 671 a 733 222 469 - SMS zpráva nebo e-mailem

V případě, že dítě onemocní přes víkend, je možno odhlásit stravu na pondělí SMS zprávou na telefon 733 222 469 do 7.30 hod. ráno (platí pouze pro pondělí, ostatní dny den předem do 12.00 hodin).

Nestačí jen oznámit učitelce ve třídě nepřítomnost dítěte. Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., mohou rodiče první den nemoci dítěte odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče v době od 11. – 11.15 hod. v kuchyni MŠ. Tento oběd je účtován za sníženou cenu, tedy finanční normativ, protože první den nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole.

Rodiče jsou si vědomi toho, že za neodhlášený a neodebraný oběd nesou finanční úhradu v pořizovací ceně potravin, a že tento oběd bude rozdělen ostatním dětem jako přídavek. Tuto skutečnost na sebe rodiče přijímají přihlášením dítěte ke stravování.

Na další dny nemoci jsou rodiče povinni stravování ve škole odhlásit.
Neučiní-li tak, bude stravné od druhého dne naúčtováno v plné výši skládající se z finančního normativu, mzdové a provozní režie.

Odhlášení obědů

Úhrada stravného

Forma placení stravného je bezhotovostní, souhlasem k inkasu na účet školy. Platby za kalendářní měsíc jsou splatné do 30. dne příslušného měsíce, nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze stravného vyloučen.

 • Účet Mateřské školy Štěpánov – souhlas s inkasem pro účet číslo : 33239851/0100

Odhlášená strava u inkasních plateb se odečítá po uzavření měsíce a tím se snižují následující měsíční platby.

Sankce

V případě , že zákonný zástupce nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje neuhradí platby ve stanoveném termínu, je nutné určit splátkový kalendář. Případné dotazy a nesrovnalosti Vám zodpoví vedoucí ŠJ Bc. Jitka Šuláková, každý den od 8.00 – 15.30 hodin.